İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK HÜKÜMLERİ

MADDE 5 – GENEL ÜYELİK ŞARTLARI

Derneğin kuruluş amaçlarını ve tüzük kurallarını kabul eden, Madde 6’da belirtilen asil üyelik şartlarını haiz gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilirler. Derneğe üye olmak isteyen gerçek kişilerin fiil ehliyetine sahip, on sekiz yaşını bitirmiş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye’de ikamet hakkını haiz olmaları zorunludur. Hiç kimse Derneğe üye olmaya zorlanamaz.

MADDE 6 – ASİL ÜYELİK

Madde 5’te belirtilen genel üyelik şartlarına sahip olmak kaydı ile, Türkiye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren tüm yapı malzemeleri üreticileri, ar-ge, test, sertifikasyon ve ürün/montaj standartları konusunda çalışan gerçek ve tüzel kişiler derneğe asil üye olabilirler. Asil üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Tüm hak ve yetkilere sahip olarak derneğin her türlü organında görev alabilir ve etkinliğinden yararlanabilirler. Derneğe üye olabilmek için en az iki dernek asil üyesinin Yönetim Kurulu’na yazılı takdimi şarttır. Yönetim Kurulu, asil üyelik başvurularını inceleyerek on beş gün içinde kabul veya ret yönünde oyçokluğu ile karar alır. Üyelik başvurusunun Yönetim Kurulunca kabulü halinde, başvuru sahibine ilişkin bilgiler tüm dernek üyelerine duyurulur. Dernek asil üye sayısının en az %10’unu temsil eden üye tarafından söz konusu üyelik başvuruna ilişkin duyuru tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz gelmemesi halinde, başvuru kesin olarak kabul edilir ve keyfiyet başvuru sahibine yazılı şekilde bildirilir. İtiraz halinde, başvuru reddedilmiş sayılır ve başvuru sahibine bu yönde yazılı bildirimde bulunulur. Asil üyelik giriş ve ilk yıla ilişkin üyelik aidatının ödenmesinden sonra geçerli hale gelir.

Tüzel kişilerin derneğe asil üye olması halinde, ilgili tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya tüzel kişinin yetkili organı tarafından görevlendirilecek kişi, dernek nezdinde ilgili tüzel kişiyi temsil etme hakkına sahip olur. Bu kişinin tüzel kişiyi temsil etme hakkı sona erdiği takdirde, tüzel kişi üye tarafından durumun derneğe yazılı olarak bildirilmesi gereklidir. Söz konusu bildirim üzerine, tüzel kişi üyeyi temsil eden kişinin bu yetkisi dernek nezdinde sona erer ve ilgili tüzel kişi tarafından belirlenerek derneğe bildirilen yeni temsilci tüzel kişi üyeyi temsil eder.

MADDE 7 – FAHRİ ÜYELİK

Derneğin amaç ve faaliyet konusu dahilinde yapı malzemeleri üretim ve uygulama sektörünün gelişmesine, bu sektörde uygulanan standartların yükseltilmesine ve yaygınlaşmasına ulusal ve uluslararası alandaki çalışmaları ile katkıda bulunan kişilere Yönetim Kurulu kararı ile fahri üyelik ünvanı verilir. Fahri üyeler, seçme ve seçilme hakkı olmayan gerçek kişilerdir. Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına oy kullanmamak şartıyla katılabilirler ve aidat ödemezler. Yönetim Kurulu fahri üyeliğin sona ermesine her zaman karar verebilir.

MADDE 8 – ÜYELİK AİDATLARI

Dernek asil üyeleri bir kereye mahsus olarak giriş aidatı, üyeliklerinin devam ettiği her yıl için de giriş yılı dahil olmak üzere yıllık üyelik aidatı ödemekle yükümlüdürler. Giriş aidatı ve yıllık aidat tutarları Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Genel Kurul tarafından belirlenir. Yıllık aidatların her yılın ilk üç ayı içinde ödenmesi zorunludur. Derneğe yeni üye olan kişiler giriş aidatı ile birlikte derneğe üye oldukları yıla ilişkin yıllık aidat tutarını öderler. Dernek Genel Kurulu tarafından değiştirilmediği sürece, dernek giriş aidatı …….. Türk Lirası, yıllık üyelik aidatı ise …………….. Türk Lirası’dır.

MADDE 9 – DERNEK ÜYELİĞİNDEN AYRILMA

Hiçbir dernek üyesi dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye dilediği takdirde dernekten ayrılma hakkına sahiptir. Dernek üyeliğini sona erdirmek isteyen üyenin, ayrılma kararını yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirmesi ve birikmiş aidat borçlarını ödemesi gereklidir.

MADDE 10 – DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA

Aşağıda belirtilen hallerde dernek asil üyesinin üyeliğine Genel Kurul kararı ile son verilir:
a) Derneğin onur ve itibarı ile bağdaşmayan veya dernek içi huzur ve çalışma ortamını bozacak nitelikte beyan ve hareketlerde bulunmak,
b) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara uymamak,
c) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı kesin hüküm giymek,
d) Yıllık üyelik aidatının ilgili yılın ilk üç ayı içinde ödenmemesi nedeniyle Yönetim Kurulu tarafından yapılan iki yazılı uyarıya rağmen yıllık üyelik aidatını ödememek,
e) Asil üyelik için dernek tüzüğünde belirtilen şartları kesin suretle kaybetmek.

Dernek üyeliğine Genel Kurul kararı ile son verilen kişiler, bu karara karşı on beş gün içinde yazılı itirazda bulunma hakkına sahiptir. Bu hususta yapılacak olan itirazlar süresi içinde Yönetim Kurulu’na sunulur. İtiraz, takip eden ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır.